Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene  voorwaarden de volgende betekenis: 

  • Elke Media: opdrachtnemer die opdrachten aanvaard. Gevestigd te Haulerwijk, ingeschreven bij  Kamer van Koophandel in Leeuwarden onder nummer 83183698. 
  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Elke Media de Opdracht heeft  gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden. 
  • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Elke Media zich jegens Opdrachtgever  verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten. 
  • Werkzaamheden: de door Elke Media aan Opdrachtgever te verlenen online marketingdiensten. e. Partijen: Elke Media en Opdrachtgever gezamenlijk. 
  • Algemene voorwaarden: voorwaarden die van toepassing zijn op iedere aanbieding (offerte) en  overeenkomst van Elke Media en Opdrachtgever. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,  rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Elke Media zich verbindt / zal  verbinden om werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Elke  Media voortvloeiende werkzaamheden. 

2.2 Deze Algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de  uitvoering van Overeenkomst door Elke Media wordt ingeschakeld of in verband daarmee  aansprakelijk kan zijn. 

2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en  schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.4 Elke Media is bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de  laatst gedeponeerde versie van de Algemene voorwaarden.  

2.5 De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Elke  Media uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Elke Media uitdrukkelijk schriftelijk zijn  aanvaard.  

2.6 De verplichtingen van Elke Media gaan nooit verder dan door Elke Media schriftelijk is bevestigd. 

Artikel 3. Aanbiedingen 

3.1 Alle aanbiedingen van Elke Media zijn vrijblijvend en ten hoogste 14 kalenderdagen geldig na  dagtekening, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen  voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlengingen van het aanbod schriftelijk  is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Elke Media gerechtigd het aanbod te wijzigen.  3.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het door Elke Media gedane  aanbod ontvangt en Opdrachtgever schriftelijke goedkeuring geeft.  

3.3 Bij afwijkende aanvaarding door de Opdrachtgever van een door Elke Media gedaan aanbod,  komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Elke Media expliciet en schriftelijk aan de  Opdrachtgever meedeelt akkoord te gaan met deze afwijkende aanvaarding.  

3.4 Alle door Elke Media gedane aanbiedingen en aangegane Overeenkomsten met Opdrachtgever,  zijn gebaseerd op uitvoering in voor Elke Media normale werktijden en omstandigheden. Indien arbeid  in overwerktijden en/of onder afwijkende omstandigheden wordt verlangd dan worden de kosten  daarvan als meerwerk gezien en brengt Elke Media deze kosten als zodanig in rekening bij  Opdrachtgever. 

Artikel 4. Medewerking Opdrachtgever 

4.1 Opdrachtgever is verplicht om aan Elke Media tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de  Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen te verschaffen en alle medewerking  te verlenen voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst. 

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hen  verstrekte informatie aan Elke Media, ook als deze van derden afkomstig zijn.  

4.3 Elke Media heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment  Opdrachtgever aan de in het artikel 4.1 en 4.2 genoemde verplichtingen heeft voldaan. 4.4 Opdrachtgever vrijwaart Elke Media voor enigerlei schade die het gevolg is van onjuiste of  onvolledige verstrekte informatie, en bij het niet tijdig informeren of uitdrukkelijk melden van eventuele  wijzigingen in de benodigde gegevens.  

4.5 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Elke Media  gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot de volgende fase behoren uit te stellen totdat  Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

Artikel 5. Uitvoering  

5.1 Elke Media neemt bij uitvoering van de Overeenkomst de inspanningsverplichting op zich en zal  deze naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Alle mededelingen van Elke Media over de mogelijke  resultaten van haar werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard, zonder dat Opdrachtgever  daaraan rechten kan ontlenen. 

5.2 Elke Media bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd en zal rekening houden  met de wensen van Opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Elke Media bevorderlijk is voor een  juiste uitvoering van de Overeenkomst.  

5.3 Elke Media heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden indien  uitvoering van de Overeenkomst dit vereist.  

5.4 Indien Elke Media in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst handelt met derden  waarvan de Opdrachtgever zich bedient, dan handelt Elke Media daarbij steeds namens de  Opdrachtgever. De tussen de Opdrachtgever en Elke Media gesloten Overeenkomst geldt in dit  verband als onherroepelijke volmacht van de Opdrachtgever aan Elke Media. 

Artikel 6. Honorarium en kosten 

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een tarief per uur of een vast  honorarium overeenkomen, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Betaling van het  honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden, tenzij Partijen schriftelijk  anders overeenkomen.  

6.2 Reis- en verblijfkosten ten behoeve van de werkzaamheden worden niet apart in rekening  gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

6.3 Gemaakte onkosten en declaraties van door Elke Media ingeschakelde derden worden aan  Opdrachtgever in rekening gebracht. 

6.4 Kosten voor het adverteren in platformen bestaan uit de verrichte werkzaamheden door Elke  Media die in rekening wordt gebracht door Elke Media en uit de advertentiekosten die in rekening  worden gebracht door de platformen. De Opdrachtgever dient de advertentiekosten rechtstreeks aan  de partij die de advertenties weergeeft te voldoen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de  tijdige betaling aan deze partij en is verantwoordelijk voor de consequenties van eventuele niet-tijdige  betaling of saldotekorten.  

Artikel 7. Abonnementen  

7.1 Abonnementen van Elke Media gaan in op de data van totstandkoming van de Overeenkomst  conform artikel 3.2, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Opdrachtgever kan het  abonnement de eerste drie maanden na totstandkoming niet ontbinden. Na het verstrijken van deze  termijn kan Opdrachtgever het abonnement elke maand schriftelijk opzeggen waarbij er geen sprake  is van een opzegtermijn. De Overeenkomst wordt beëindigd op de data van ontvangst van de  schriftelijke beëindiging tenzij anders vermeld. De werkzaamheden waarvoor Opdrachtgever betaald  heeft worden naar behoren uitgevoerd door Elke Media totdat de Overeenkomst afloopt. 

Artikel 8. Prijzen en betalingen 

8.1 Alle door Elke Media vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins  is aangegeven. 

8.2 Elke Media is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen alvorens met de uitvoering van de  Overeenkomst een aanvang te nemen. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn  voor Elke Media om de Overeenkomst (tijdelijk) op te schorten.  

8.3 Betaling door Opdrachtgever van de aan Elke Media verschuldigde bedragen dient te geschieden  binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De dag van betaling is  de dag van bijschrijving van het verschuldigde op rekening van Elke Media. 

8.4 Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum  schriftelijk door Elke Media te zijn ontvangen. Tijdig ingediende bezwaren worden door Elke Media in  behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.  Indien Opdrachtgever niet tijdig bezwaar maakt, wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben  aanvaard.  

8.5 De administratie van Elke Media geldt tussen de Opdrachtgever en Elke Media als bewijs van  hetgeen aan Elke Media is verschuldigd, behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs. 8.6 Bij gebreke van betaling door de Opdrachtgever van het volledige factuurbedrag binnen de termijn  als omschreven in artikel 8.3, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim van  deze betaling. Elke Media is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval Opdrachtgever  naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van  buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale  verschuldigde bedrag, en eventuele gerechtelijke kosten. Elke Media is niet gehouden tot enige  prestatie zolang Opdrachtgever in verzuim is. 

8.7 Indien aan de zijde van Elke Media gerede twijfel ontstaat aangaande het voldoen van de  Opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, met name maar niet beperkt tot zijn  betalingsverplichting, is Elke Media zonder dat zij daardoor in verzuim is van haar verplichtingen uit  de Overeenkomst bevoegd deze op te schorten. 

Artikel 9. Termijnen 

9.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een voor de voltooiing van de  werkzaamheden van Elke Media overeengekomen termijn slechts indicatief en geldt deze niet als  fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve termijn dient Elke Media derhalve schriftelijk in  gebreke te worden gesteld, waarbij Elke Media een redelijke termijn van ten minste 15 werkdagen  dient te worden gegund de betreffende werkzaamheden alsnog te verrichten. 

9.2 Eventuele door Opdrachtgever gewenste aanpassingen in de door Elke Media vervaardigde  werken dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na verstrekking van de werkzaamheden schriftelijk  aan Elke Media te worden medegedeeld. Overschrijding van het termijn kan tot meerwerk leiden en  wordt in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Wijzigingen van Opdrachtgever binnen het termijn die  niet van geringe aard zijn, worden ook als meerwerk aangemerkt en in rekening gebracht bij  Opdrachtgever.  

Artikel 10. Overmacht 

10.1 Als Partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen  nakomen ten gevolge van overmacht zoals beschreven in artikel 10.2 dan worden die verplichtingen  opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na  te komen. 

10.2 Van overmacht aan de zijde van Elke Media is sprake, indien Elke Media na het sluiten van de  overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de  voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van onvoorziene omstandigheden met betrekking tot  personen en/of materiaal waarvan Elke Media zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of  pleegt te bedienen, welke dien van aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst daardoor  onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat een juiste naleving  van Overeenkomst niet van Elke Media kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen 

onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en/of transport storingen,  storingen in de aflevering van producten, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet  personeel, werkstakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, brand,  waterschade, overstroming, alles zowel in het bedrijf van Elke Media als bij derden van wie Elke  Media de ter uitvoering van de Overeenkomst benodigde zaken moet betrekken, evenals bij opslag of  gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de  schuld of risicosfeer van Elke Media ontstaan. 

10.3 Indien door overmacht de overeengekomen verplichtingen meer dan twee maanden vertraagd  worden, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te beëindigen. Indien Elke Media bij het intreden van  de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Elke  Media gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de  Opdrachtgever deze factuur te voldoen. Voor het overige zijn Partijen alsdan over en weer niet  gehouden tot enige ongedaanmakingsverplichting en/of schadevergoeding. 

Artikel 11. Wijzigingen en meerwerk 

11.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de werkzaamheden in de Overeenkomst worden  uitgebreid of gewijzigd. Indien partijen overeenkomen werkzaamheden buiten de Overeenkomst door  Elke Media te laten uitvoeren, zullen de werkzaamheden door Opdrachtgever worden vergoed  volgens de gebruikelijke tarieven van Elke Media.  

11.2 De Opdrachtgever aanvaardt dat door omstandigheden als bedoeld in het artikel 10.1 en 10.2  het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van Overeenkomst, alsook de wederzijdse  verantwoordelijkheden van Partijen, kunnen worden beïnvloedt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering  van de Overeenkomst meerwerk voordoet, kan voor Opdrachtgever nimmer enige grond voor  ontbinding of opzegging van de Overeenkomst opleveren. 

11.3 Voor zover voor de werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen, zal Elke Media de  Opdrachtgever desgevraagd informeren over de financiële consequenties van de extra  werkzaamheden die bij wijze van meerwerk worden verricht. 

11.4 Indien naar oordeel van Elke Media een wijziging nodig is in de Overeenkomst om aan de  verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen, is Elke Media bevoegd die wijzigingen naar  redelijkheid aan te brengen.  

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

12.1 Iedere aansprakelijkheid van Elke Media is beperkt tot de vergoeding van de factuurwaarde van  de werkzaamheden (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij de schade  te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Elke Media. Indien de overeenkomst waaruit de  aansprakelijkheid voortvloeit een looptijd heeft van 6 maanden of meer, dan is de aansprakelijkheid  van Elke Media beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) over de  betreffende looptijd waarbij een maximum geldt van 1 jaar. 

12.2 De aansprakelijkheid van Elke Media wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van  de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Elke Media deugdelijk schriftelijk in gebreke  stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van tekortkoming, en Elke Media ook na het  termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.  

12.3 In geen geval is Elke Media aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet, winst,  gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade.  12.4 Elke Media is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter  uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd. De  toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

12.5 De Opdrachtgever vrijwaart Elke Media tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten  van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de  werkzaamheden die voor de Opdrachtgever zijn verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid  aan de zijde van Elke Media.

12.6 Het bepaalde in bovenstaande artikelen heeft zowel betrekking op de contractuele als de  buitencontractuele aansprakelijkheid van Elke Media jegens Opdrachtgever. 

Artikel 13. Geheimhouding 

13.1 Partijen zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede 5 jaar na beëindiging daarvan  verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van enige  Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie  ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie geldt als  vertrouwelijk indien dit door een derde partijen is meegedeeld, indien de informatie als zodanig is  aangeduid, of dit anderszins voortvloeit uit de aard van de informatie. 

13.2 Elke Media heeft de bevoegdheid om bij (potentiële) andere klanten de naam van de klant,  alsmede een korte omschrijving van de werkzaamheden, te noemen als referentie. De klant stemt  ermee in dat Elke Media de naam en het eventuele logo van de klant op haar website en in andere  reclame-uitingen vermeldt als referentie. 

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten 

14.1 Door Elke Media ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken op welke gegevensdrager dan  ook voortvloeiend uit de Overeenkomst zijn en blijven intellectueel eigendom van Elke Media.  

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

15.1 Op de rechtsverhouding tussen Elke Media en Opdrachtgever is Nederlands recht van  toepassing. 

15.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin  Elke Media gevestigd is.  

15.3 Alle in redelijkheid gemaakt (buiten)gerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet nakoming  door Opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst komen voor rekening van  Opdrachtgever. 

Artikel 16. Elektronische communicatie 

16.1 Opdrachtgever en Elke Media zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel  voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van  communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar  niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van  elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische  communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of  verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed  functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde  middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande  geldt eveneens voor het gebruik dat Elke Media daarvan maakt in haar contacten met derden. 

Artikel 17. Reparatieclausule nietigheden 

17.1 Als enige bepaling uit deze Algemene voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst  geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig  wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben  voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene voorwaarden of de onderliggende  Overeenkomst. 

Artikel 18. Opzegging  

18.1 Opdrachtgever en Elke Media kunnen te allen tijde de Overeenkomst onmiddellijk opzeggen  zonder inachtneming van een opzegtermijn door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de  andere partij, mits er geen sprake is van een abonnementsvorm waarbij artikel 7.1 leidend is. De  Overeenkomst wordt beëindigd op data van schriftelijke ontvangst, tenzij anders vermeld.