Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen  vanuit een bezoek aan en gebruik van de website www.elkemedia.nl, van opdrachtgevers of andere  geïnteresseerden.  

Om de diensten en activiteiten van Elke Media goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om  persoonsgegevens te verwerken van websitebezoekers en/of Opdrachtgevers. Deze gegevens  worden altijd zorgvuldig en in overeenstemming volgens de Algemene Verordening  Gegevensbescherming verwerkt. Elke Media respecteert de privacy van haar bezoekers en draagt  zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie. In deze privacyverklaring  wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat ermee gedaan wordt en welke rechten de  bezoeker heeft. Indien er naar aanleiding van de privacyverklaring vragen zijn, kan er contact worden  opgenomen met info@elkemedia.nl.  

Artikel 1. De organisatie 

Elke Media is een eenmanszaak, gevestigd te Haulerwijk, ingeschreven in het handelsregister van de  Kamer van Koophandel onder nummer X83183698.  

Artikel 2. Gegevensgebruik 

In het kader van een overeenkomst tussen Elke Media en Opdrachtgever worden de volgende  persoonsgegevens verwerkt: 

 1. Voor- en achternaam 
 2. Bedrijfsnaam 
 3. Adresgegevens 
 4. Telefoonnummer 
 5. E-mailadres 
 6. KvK nummer 
 7. Bankrekeningnummer 
 8. Overige persoonsgegevens die een Opdrachtgever versterkt in correspondentie en  telefonisch. 

Deze persoonsgegevens worden gebruikt om een optimale uitvoering van de Overeenkomst mogelijk  te maken. De gegevens worden o.a. gebruikt voor de volgende doeleinden: 

– Informeren over diensten, activiteiten en aanbiedingen van Elke Media. 

– Informeren over wijzigingen in de diensten van Elke Media. 

– Om contact te onderhouden om de diensten uit te kunnen voeren en af te leveren. – Het versturen van offertes, facturen en herinneringen.  

Elke Media verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van de Overeenkomst en  tot maximaal een jaar na afloop van de Overeenkomst. Bij het verstrijken van voornoemde  bewaartermijn zal Elke Media de persoonsgegevens verwijderen, tenzij op grond van de wet verplicht  is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval zal Elke Media deze specifieke  persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaren.  

Artikel 3. Analytics 

De website van Elke Media maakt gebruik van Google Analytics om de resultaten te optimaliseren.  Elke Media bekijkt uw surfgedrag en samenhangende gegevens om de diensten en website waar  nodig te verbeteren. Het gebruik van de website van Elke Media wordt bijgehouden en Elke Media  houdt zich hierbij aan de bewaartermijnen van Google

Artikel 4. Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en  door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Elke Media gebruikt  cookies om het gebruik van de website voor u vriendelijker te maken. Cookies zorgen er bijvoorbeeld  voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen,  worden onthouden. Cookies geven Elke Media inzicht in hoe vaak de website en welke pagina’s door  bezoekers worden bekeken. 

Voordat bepaalde cookies geplaatst mogen worden moet u eerst toestemming geven voor gebruik.  Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele)  cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid  3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. Toestemming voor cookies kunt u altijd weer  intrekken door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en  het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

Artikel 5. Ingevulde formulieren 

Wanneer u contact wilt opnemen met Elke Media wordt er gevraagd om uw naam, e-mail en  telefoonnummer. Deze gegevens worden zichtbaar voor Elke Media en verwijderd zodra de  contactvraag is afgerond, tenzij hier een Overeenkomst uit voortvloeit. Hetzelfde geldt voor het  downloaden van de brochure van de abonnementen. Hier wordt ook gevraagd om uw naam, e-mail  en telefoonnummer. Deze gegevens worden ook verwijderd nadat de juiste afhandeling heeft  plaatsgevonden, tenzij hier een Overeenkomst uit voortvloeit.  

Artikel 6. Verkrijgen van gegevens 

Alle bovenstaande omschreven gegevens heeft Elke Media van u gekregen als Opdrachtgever,  contactpersoon of websitebezoeker, omdat u deze gegevens aan Elke Media heeft verstrekt.  Daarnaast kan het voorkomen dat Elke Media gegevens heeft gekregen van derden via een  Opdrachtgever voor het uitvoeren van de Overeenkomst.  

Artikel 7. Rechten 

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking  tot het verwerken van persoonsgegevens door Elke Media.  

 1. U kunt een verzoek indienen via info@elkemedia.nl om uw persoonsgegevens in te zien, te  ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.  
 2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens kunt u  hiertoe een verzoek indienen. Elke Media zal het bezwaar in behandeling nemen en de  betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij Elke Media op grond van een wettelijke  verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste  het geval is, zal Elke Media je hiervan op de hoogte brengen. 
 3. Als u klachten heeft over de wijze waarop Elke Media uw persoonsgegevens verwerkt of je  verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met info@elkemedia.nl. Indien dit niet leidt tot  een oplossing kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te  doen op de bevoegde rechter. 
 4. Wanneer Elke Media gegevens van u heeft verwerkt op basis van uw expliciete toestemming,  dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. 

Artikel 8. Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt Elke Media uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit  noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij de Elke Media wettelijk verplicht is om  uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. 

Artikel 9. Links naar websites 

De website van Elke Media kan andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van  toepassing op de website van Elke Media. Andere websites hanteren hun eigen privacybeleid en Elke  Media raadt u aan om op de betreffende websites de Privacyverklaring te raadplegen. 

Artikel 10. Wijzigingen privacybeleid 

Elke Media past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website  van Elke Media zal steeds de meest recente versie van de Privacyverklaring worden opgenomen.  Elke Media adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Bij belangrijke wijzigingen zal Elke  Media er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.